Science Café > Záznamy > Video > Restaurování památek – diskuse

Restaurování památek – diskuse

Žasnete někdy, jakou pečlivou práci dokáží odvést restaurátoři při obnově historických budov? O práci restaurátorů a moderních technikách obnovy a konzervace památek na říjnovém Science Café v Praze mluvil prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, vedoucí Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT. Záznam Science Café z 9. října 2012. Anotace: Úbytek historického stavebního fondu a architektonických památek nutí k vážnému zamyšlení a k přehodnocení přístupu v péči o historické dědictví. Architektonickou památku chápeme jakou souborné umělecké dílo. Hledání možností citlivějšího přístupu k památkám odráží úsilí transformovat restaurátorské metody do měřítka celé stavby. Snaha o uplatňování restaurátorského přístupu je jasným signálem o systémové potřebě nanejvýš ohleduplné péče o ta stavební díla minulosti, kterým jsme přisoudili mimořádný význam. Tento signál by měl být čím dál zřetelnější, neboť dědictví historického stavebního fondu je stále postupně ochuzováno demolicemi, radikálními modernizacemi, i nepoučeným používáním moderních technologií a materiálů. Vystoupení je zaměřeno na představení ukázek konzervace a restaurování stavebních památek a bude doplněno úvahami k aktuálním tématům, jako je například: význam tradičních technologií stavebních postupů a materiálů pro zachování historického stavebního fondu, limity úspěšnosti restaurátorského zásahu apod.

Jsme na sociálních sítích